Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2016 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo NLYT 2017

Cập nhật 23/02/2017 | Lúc 7:47:26

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2017 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2016 và kế hoạch tuyển sinh năm 2017 theo biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, mục thông báo và công tác tuyển sinh. Báo cáo gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế trước ngày 15 tháng 03 năm 2017, theo địa chỉ:

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế, 138A – Giảng Võ – Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ThS. Phạm Ngọc Bằng – 0964 888 456

Download:

1. Mau_Bao cao TS nam 2016

2. Mau_Ke hoach TS nam 2017