Các thử nghiệm lâm sàng tại Ấn-độ có đặt nặng vấn đề đạo đức không?

Tuy các công trình nghiên cứu để phát triển một loại thuốc mới rất tốn kém và cũng rất nhiều rủi ro lẫn khó khăn, nhưng sẽ không ngoa khi bảo rằng Ấn-độ là thiên đường của các hãng dược phòng nhờ số dân hơn 1,2 tỷ đông thứ nhì thế giới.

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC

Đạo đức trong nghiên cứu y sinhhọc là các nguyên tắc, các chuẩn mực áp dụng trong các nghiên cứu y sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu là con người

Chiền lược chính sách Thử nghiệm lâm sàng

Trong xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học y dược, tại Việt Nam ngày càng có nhiều các sản phẩm thuốc mới