Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng mới

Cập nhật 12/08/2019 | Lúc 4:09:57

I. CĂN CỨ VÀ MỤC ĐÍCH

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 và Nghị định số 109/2016/NĐ-CPngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã quy định điều dưỡng viên mới tốt nghiệp phải trải qua thời gian 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp xác nhận thực hành trước khi đăng ký hành nghề. Tuy nhiên, những văn bản pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể về chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo cũng như phương pháp dạy/học, kiểm tra, đánh giá trước khi cấp xác nhận thực hành.
Để triển khai hệ thống đào tạo, Bộ Y tế cùng với Dự án “Tăng cường hệ thống đào tạo lâm sàng cho điều dưỡng viên mới tốt nghiệp” đã xây dựng các đầu sách giới thiệu về chương trình đào tạo điều dưỡng viên mới và đào tạo người hướng dẫn dựa trên Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam (theo Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24/4/2012) và đã tiến hành triển khai thí điểm tại các tỉnh Điện Biên, Vĩnh Phúc, Bình Định, Đồng Nai và 02 bệnh viện tại Hà Nội là bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Xanh Pôn. Dựa trên kết quả đào tạo thí điểm, Bộ Y tế đã thành lập hội đồng chuyên môn để thẩm định bộ tài liệu và đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT ngày 30/3/2020.
Để tạo thuận lợi cho công tác triển khai đào tạo THLS cho điều dưỡng viên mới và đào tạo người hướng dẫn tại các đơn vị, Dự án sẽ gửi toàn bộ bộ tài liệu đến các đơn vị.

 

II. TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Bộ Tài liệu gồm có (1) Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; (2) Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (hai tập); (3) Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới; (4) Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới.

(1) Chương trình đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới: giới thiệu về mục tiêu, nội dung và các bài học cũng như tiêu chuẩn học viên và điều kiện để được cấp chứng chỉ.
(2) Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới (hai tập): Cuốn Tài liệu bao gồm 30 bài cả lý thuyết và thực hành, theo đó các học viên có thể tự học và giảng viên sử dụng để giảng dạy phần lý thuyết bổ trợ trên lớp (Off-JT).
(3) Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới: trình bày nội dung về đào tạo người hướng dẫn THLS theo Thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17/6/2019 của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy – học lâm sàng cho người giảnh dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Dựa vào nội dung, các cán bộ quản lý điều dưỡng của bệnh viện có thể sử dụng để xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo người hướng dẫn và đội ngũ người hướng dẫn có thể tự học cũng như đánh giá năng lực thực hành của điều dưỡng viên mới. Một số bài giảng mẫu và công cụ hỗ trợ cho đội ngũ quản lý điều dưỡng trong công tác triển khai đào tạo người hướng dẫn được tải trong link bên dưới. Tài liệu này cũng được các giảng viên điều dưỡng và các cố vấn kỹ thuật sử dụng.
(4) Hướng dẫn tổ chức và quản lý đào tạo thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới: trình bày nội dung về cấu trúc chương trình đào tạo THLS cho điều dưỡng viên mới và đào tạo người hướng dẫn; cách thức lập kế hoạch, triển khai và đánh giá đào tạo THLS. Theo đó, người chịu trách nhiệm đào tạo tại bệnh viện sẽ phối hợp với các phòng quan và các đơn vị có liên quan để triển khai.

Bộ tài liệu gồm 4 cuốn sách và được tải trong link dưới đây:

CTĐT ĐDV mới TLĐT ĐDV – Tập 1 TLĐT ĐDV – Tập 2 Đào tạo NHD Hướng dẫn tổ chức
New nurses curriculum Textbook Vol 1 Textbook Vol 2 Preceptor’s training Management guideline

 

III. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

(1) Quản lý hệ thống đào tạo

(2) Đào tạo THLS cho điều dưỡng viên mới

(3) Đào tạo người hướng dẫn

 

IV. TÀI LIỆU HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NHD ĐÀO TẠO THỰC HÀNH LÂM SÀNG

(1) Bài giảng tham khảo cho đào tạo người hướng dẫn
Lưu ý: Vui lòng tham khảo bảng đối chiếu để biết được nội dung của bài giảng thuộc phần nào trong cuốn Chương trình và tài liệu đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới sau khi chỉnh sửa theo Thông tư 11/2019/TT-BYT ngày 17/06/2019.

(2) Ngân hàng câu hỏi để kiểm tra đầu vào và đầu ra trong chương trình đào tạo người hướng dẫn

(3) Tài liệu hỗ trợ cho Bộ công cụ đánh giá dựa trên năng lực