Hội thảo “Góp ý xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp khối ngành sức khỏe trình độ cao đẳng, trung cấp

Cập nhật 15/11/2018 | Lúc 4:24:02

Hội thảo “Góp ý xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực của người học đạt được sau tốt nghiệp khối ngành sức khỏe trình độ cao đẳng, trung cấp; Góp ý dự thảo tiêu chuẩn, yêu cầu chuyên môn trong việc tổ chức đào tạo ngành điều dưỡng, ngành dược trình độ cao đẳng”

1. Thời gian: ngày 23 đến 24 tháng 11 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường Mường Sang – Khánh sạn Seven Sea. Số 150 Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
Tài liệu tải về theo đường link sau:
1. Giấy mời: 01 Giay moi va Chuong trinh Hoi thao GM so 183
2. Tài liệu:
a. Tài liệu XD CĐR Dược:
           BAO CAO GỬI CỤC K2ĐT 30.10.2018
           PL01.Dược(11.2018)
           PL02.Dược (11.2018)
           PL03.Dược.Cao dang (11.2018)
           PL03.Dược.Trung cap (11.2018)
b. Tài liệu XD CĐR Hộ sinh:
     CDR – HS – CD
     Phieu phan tich
     So do phan tich
     CDR – HS – TC
     Phieu phan tich cong viec TC
So do phan tich TC
c. Tài liệu XD CĐR KT PHCN:
     KHOI LUONG KTTT CAO DANG VLTL-PHCN
     KHOI LUONG KTTT TRUNG CAP VLTL-PHCN
     PHIÊU PT CONG VIEC CAO DANGVLTL-PHCN
     PHIÊU PT CONG VIECTRUNG CAPVLTL-PHCN
     SƠ ĐỒ PTN CAO DANGVLTL-PHCN
SƠ ĐỒ PTN TRUNG CAP VLTL-PHCN(X)
d. Tài liệu XD CĐR KT XNYH:
     1. So do phan tich nghe
     2. Phieu mo ta cong viec
     3. San pham CĐ
     4. San pham TC
e. Tài liệu XD CĐR Thiết bị sản xuất Dược:
     Khối lượng kiến thức tối thiểu TBD trình độ cao đẳng
     Khối lượng kiến thức tối thiểu TBD trình độ trung cấp
     Phiếu phân tích công việc
f. Tài liệu XD CĐR KT thiết bị hình ảnh y học:
     1. S_ __ ph_n t_ch ngh_
     2. Chu_n __u ra Cao __ng
     3. Chu_n __u ra Trung c_p
     Huong dan Tham dinh CDR (N-Full)
     Huong dan tham dinh CDR-17-10-2018 (cuoi-IN)
     Phu luc 3 – Dinh dang CDR
     Phu luc 5 – Phieu nhan xet-HDTD
     Phu luc 6 – Phieu danh gia
     Phu luc 7 – Bien ban hop
     Phu luc 8 – To trinh ban hanh
     The thuc trinh bay SP CDR
g. Tài liệu XD CĐR Kiểm nghiệm thuốc:
     BIA 1
     PHU LUC 1.SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ
     PHỤ LỤC 2.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC (CĐ)
     PHU LUC 3. CHUẨN ĐẦU RA (CAO ĐẲNG)
     PHU LUC 3. CHUẨN ĐẦU RA (TRUNG CẤP)
h. Tài liệu XD CĐR KT PHCN
     KHOI LUONG KTTT CAO DANG VLTL-PHCN(1811)
     KHOI LUONG KTTT CAO DANG VLTL-PHCN(1811)
     KHOI LUONG KTTT TRUNG CẤP VLTL-PHCN 18-11 (1)
     KHOI LUONG KTTT TRUNG CẤP VLTL-PHCN 18-11 (1)
     SƠ ĐỒ PTN, PHIEUPTCV VLTL-PHCN (CĐYTCT)
     SƠ ĐỒ PTN, PHIEUPTCV VLTL-PHCN (CĐYTCT)
i. Tài liệu khác:
     1. TT 12-2017 ngay 20.4.2017-Quy dinh KLKT toi thieu
     2. QD 1982 QĐ-TTg
     3. Tai lieu huong dan tham dinh CDR-2018 (A. Hung)
     4. tieu chuan mo ma nganh duoc 20.11.2018