Thẩm định hồ sơ sản phẩm đăng ký thử nghiệm lâm sàng thuốc

Cập nhật 26/06/2015 | Lúc 4:59:06

Ngày 23/3/2015 Cục khoa học công nghệ và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-K2ĐT về việc ban hành danh sách chuyên gia thẩm định hồ sơ sản phẩm đăng ký thử nghiệm lâm sàng năm 2015.

Nhằm đánh giá hồ sơ pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ tiền lâm sàng, hồ sơ lâm sàng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký thử nghiệm lâm sàng về Cục trước ngày 05 hàng tháng để đảm bảo thời gian cho việc đánh giá hồ sơ của Tổ thẩm định.

Download: congvan568KDĐT