Các văn bản liên quan đến Nghị định 111/2017/NĐ-CP

Cập nhật 27/04/2018 | Lúc 4:13:00

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

 

 
KÝ HIỆU

 

TRÍCH YẾU
NGÀY BAN HÀNH
DOWNLOAD
 376/K2ĐT-ĐH  Hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017  26/4/2018

 1_CV huong dan chung

 2_CV Cong bo

 3_Phu luc

 3_PL gui

 5_CV

 376 HD ND 111

222/K2ĐT-ĐH Báo cáo rà soát, tổ chức thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Thủ tướng CP về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 15/03/2018   cvc-2018-222-1
221/K2ĐT-ĐH báo cáo rà soát, tổ chức thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Thủ tướng CP về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe (lần 2) 15/03/2018 cvc-2018-221-1
 06/K2ĐT-ĐH báo cáo rà soát, tổ chức thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Thủ tướng CP về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe  03/01/2018  cvc-2017-06-1
 Quyết định 5126/QĐ-BYT Về việc Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 5/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 10/11/2017  qdb-2017-5126-1
 Quyết định 5125/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế 10/11/2017  qdb-2017-5125-1

 Nghị định  111/2017/NĐ-CP Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 05/10/2017 111.signed
6346/BYT-K2ĐT Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 25/10/2018 cvb-2018-6346-UBND cac tinh_tp
6396/BYT-K2ĐT Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 26/10/2018 cvb-2018-6396-CSGD DT CKI, CKII, BSNT
7897/BYT-K2ĐT Báo cáo về đào tạo, đăng ký chỉ tiêu đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2019 28/12/2018 cvb-2018-7897-BC va DK dao tao CK BSNT 2019-1

Mau Bao cao TS va KH TS 2019