Các tổ chức thuộc cục

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 7:38:58

1. Tạp chí Y Dược học Việt Nam xuất bản bằng tiếng Anh (Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy – VJMP)

Tạp chí Y dược học Việt Nam xuất bản bằng tiếng Anh được thành lập theo Quyết định số 902/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Tạp chí có chức năng thu thập, biên tập, đăng tải kết quả các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo khoa học, phổ biến kiến thức, thông tin khoa học y dược, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các chính sách về chuyên ngành y dược học Việt Nam và tổ chức xuất bản tạp chí “Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy” bằngtiếng Anh theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế.

Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Tạp chí.

2. Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và bảo đảm chất lượng

Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và bảo đảm chất lượng đang trong quá trình xây dựng đề cương và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định thành lập. Trung tâm dự kiến sẽ có các chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng đào tạo nhân lực y tế, bảo đảm chất lượng các nghiên cứu trong lĩnh vực sức khỏe.