Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

Bộ Y tế dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo Thông tư để các đơn vị nghiên cứu và […]

Xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Để có cơ sở về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị: – Các Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ. – Các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Bộ. – Các Bệnh viện trực thuộc Bộ. tổng […]