Tài liệu đào tạo HIV/AIDS sử dụng trong các Trường Trung cấp y tế

Ngày 31/12/2014, Bộ Y tế đã có quyết định số 5526/QĐ-BYT về việc phê duyệt Tài liệu đào tạo HIV/AIDS sử dụng trong các Trường Trung cấp y tế. Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp sử dụng tài liệu này lồng ghép trong các học phần chuyên môn hoặc […]

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước đang triển khai đào tạo ở tất cả các bậc: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và nghề.