Quá trình phát triển

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 9:04:25

Quá trình hình thành và phát triển của Cục Khoa Học Công nghệ và Đào Tạo – Bộ Y Tế
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế được thành lập theo Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế dựa trên cơ sở Vụ Khoa học và Đào tạo cũ.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thuộc Bộ, trong đó có qui định rõ vị trí, chức năng của Cục như sau:

“Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo là tổ chức thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực y tế trong phạm vi cả nước.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.”