Danh mục biểu mẫu của Hội đồng đạo đức

Danh mục các biểu mẫu của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, áp dụng năm 2023: 1. Bang kiem ho so nghiem thu ket qua TNS 2. Bang kiem ho so TNLS xet duyet 3. Bien ban tham dinh quy trinh day du 4. GM hop Hoi dong tham […]