Cơ cấu tổ chức

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 8:00:30

1. Lãnh đạo Cục
Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm theo các quy định của pháp luật.

GS Khan Cuc truong

Cục trưởng: GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

Các Phó Cục trưởng:

 

1. PGS.TS. Trần Quốc Kham

 

2. TS. Nguyễn Ngô Quang

 

3. TS. Trần Thị Oanh

 

4. ThS. Nguyễn Minh Lợi

 

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục. Các Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng và được Cục trưởng giao phụ trách một số công tác, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật vềnhiệm vụ được giao.

 

2. Về tổ chức bộ máy, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo bao gồm các bộ phận như sau:

 

a) Văn phòng Cục;

b) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

c) Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

d) Phòng Quản lý nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và sản phẩm;

e) Phòng Quản lý đào tạo sau đại học và đào tạo liên tục;

f) Phòng Quản lý đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề;

g) Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục:
– Tạp chí Y Dược học Việt Nam xuất bản bằng tiếng Anh
– Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và bảo đảm chất lượng.

 

3. Cơ chế hoạt động:

 

a) Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo hoạt động theo chế độ thủ trưởng;

b) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Cục và các Phòng thuộc Cục do Cục trưởng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục đã được Bộ trưởng Bộ Y tế giao. Mối quan hệ giữa văn phòng Cục và các phòng, tổ chức thuộc Cục do Cục trưởng quy định;

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ Y tế;

d) Các chức danh lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng Cục và lãnh đạo các phòng, tổ chức thuộc Cục được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật.

 

4. Biên chế

 

Biên chế của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được xác định theo quy định của pháp luật về vị trí việc làm và được điều chỉnh theo nhu cầu vị trí việc làm do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trên cơsở đề xuất của Cục trưởng.

 

5. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.