Khóa học online của Tổ chức Humanity & Inclusion

Theo kết quả của một nghiên cứu do Tổ chức Humanity & Inclusion và Viện Chiến lực và Chính sách Y tế phối hợp thực hiện năm 2018 cho thấy quy trình hướng dẫn, giáo dục, cung cấp thông tin chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện vẫn còn có những bất cập. Hầu hết […]

Sản phẩm của Dự án ME-EM

Dự án “Cải thiện chăm sóc sức khoẻ cho người dân tộc thiểu số thông qua đào tạo tại Việt Nam: Một cách tiếp cận hệ thống”

Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y”

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trân trọng giới thiệu cuốn Tài liệu bỏ túi “Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y” của các tác giả: Ian Bullock, Mike Vavis, Andrew Lockey và Kenvin Mackway-Jones Link Tài liệu:  Hướng dẫn dạy học cho các giảng viên y

Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản

Bộ Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản được xây dựng và hỗ trợ bởi Dự án Sức khỏe sinh sản. Bộ Giáo trình tư vấn lồng ghép về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản đã được tổ chức EngenderHealth xây dựng, nhằm […]

Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên hộ sinh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho phép và hỗ trợ biên dịch bộ tài liệu “Education material for teacher of midwifery – Tài liệu đào tạo dành cho giảng viên Hộ sinh”, nhằm hỗ trợ cho đào tạo Hộ sinh nói riêng và tham khảo đào tạo các đối tượng khác có nội dung kỹ năng hộ sinh

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế