Mẫu thống kê số lượng đào tạo

Download Mẫu: mẫu thống kê số liệu đào tạo

Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 08/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 489/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chỉ thị số 11 CT/TW do Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây […]

Danh mục thủ tục Hành chính của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ /GIẢI QUYẾT CỦA CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO