Danh mục thủ tục Hành chính của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ /GIẢI QUYẾT CỦA CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO   TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Đơn vị thực hiện Đơn vị phụ trách lĩnh vực Luật Nghị định Quyết định Thông tư 1 Đăng ký lần đầu […]