Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021

Ngày 24/2/2020, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã có công văn số 137/K2ĐT-KHCN gửi các đơn vị về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2021. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải toàn văn Công văn ...

Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ

Công văn số 6504/BYT-K2ĐT ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện trung ương trực thuộc Bộ Y tế báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ theo Mẫu báo cáo kèm theo. Tải ...