Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023

Cập nhật 31/03/2023 | Lúc 7:37:44

Thực hiện quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được giao là đầu mối tổng hợp, báo cáo số liệu với cấp có thẩm quyền về đào tạo nhân lực y tế của cả nước.
Để thực hiện đồng bộ các quy định về tổ chức đào tạo, đánh giá, quy hoạch nguồn nhân lực y tế, đồng thời phục vụ cho công tác kiểm tra theo quy định của Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở giáo dục có đào tạo nhân lực y tế báo cáo về công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo năm 2023 (mẫu gửi kèm).
Đề nghị các cơ sở giáo dục gửi báo cáo về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 (Báo cáo đóng dấu có xác nhận của cơ sở giáo dục gửi về địa chỉ: Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế, số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và file mềm báo cáo gửi qua E-mail: dongnt.k2dt@moh.gov.vn).
Báo cáo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. (tại địa chỉ: http://asttmoh.vn, Mục: “THÔNG BÁO”). Chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Thị Đông, Cục KHCN&ĐT theo số điện thoại: 0913.155.272

Download:

Mẫu 01. Mau bao cao Dai học. 2023

Mẫu 02. Cao đăng trung câp 2023