Chức năng nhiệm vụ của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 8:48:52
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được qui định trong Quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Thông tin quyết định chức năng nhiệm vụ – Đường link đến File:  quyet dinh chuc nang nvu Cuc KHCNDT