Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế

Ngày 09/01/2020, Bộ Y tế đã có Quyết định điều động TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế giữ chức Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và đào tạo và Quyết định điều động TS.Nguyễn Minh Lợi, Phó Cục trưởng Cục khoa học công nghệ và đào […]

Quá trình phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Cục Khoa Học Công nghệ và Đào Tạo – Bộ Y Tế

Chức năng nhiệm vụ của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Chức năng, nhiệm vụ của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo được qui định trong Quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Cục
Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm theo các quy định của pháp luật.

Các tổ chức thuộc cục

1. Tạp chí Y Dược học Việt Nam xuất bản bằng tiếng Anh (Vietnam Journal of Medicine and Pharmacy – VJMP)