Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2014 – Kế hoạch tuyển sinh năm 2015

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2015 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 và kế […]

Mẫu Báo cáo thực hiện Tuyển sinh

Mẫu Báo cáo thực hiện Tuyển sinh năm 2013 và Kế hoạch tuyển sinh năm 2014 của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế