Công văn hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú của Bộ Y tế

Bộ Y tế ban hành công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 hướng dẫn công tác tuyển sinh Cchuyên khoa và Bác sĩ nội trú năm 2020 của Bộ Y tế. Tải công văn và phụ lục theo đường link: 1) Công văn số 622/BYT-K2ĐT: CV 622 BYT HD CK NT kem […]