CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ

Địa chỉ: Số 138B Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 04.33846688

Fax: 04.32373236

E-mail: cuck2dt@moh.gov.vn