Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày
4259/QĐ-BYT

Quyết định ban hành Hướng dẫn nghiên cứu ứng dụng tế bào và các sản phẩm từ tế bào tại Việt Nam

12/10/2020
26/2020/TT-BYT

Thông tư 26 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

28/12/2020
/Bieumau

Biểu mẫu xây dựng định mức kỹ thuật cho lĩnh vực đào tạo ngành sức khỏe của các cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ Y tế

30/12/2020
10/2020/TT-BYT

Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc

11/06/2020
QĐ 4575/QĐ-BYT

Tài liệu “Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Răng Hàm Mặt”

23/08/2016
Huongdan

Hướng dẫn nghiên cứu phi lâm sàng và lâm sàng thuốc sinh học tương tự tại Việt Nam

16/05/2016

Phụ lục Thông tư quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

01/01/1970
55/2015/QĐ-BYT

Thông tư quy định về công nhận nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

29/12/2015
242 /QĐ-BYT

Quyết định công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

20/01/2014
141/QĐ-K2ĐT

Quyết định ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn thử nghiệm tiền lâm sàng và lâm sàng thuốc đông y, thuốc từ dược liệu”

27/10/2015