Giới thiệu điểm TBT – cơ quan Bộ Y tế

Điểm Thông báo và hỏi đáp Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp trong phạm vi quản lý của Bộ; thực hiện nhiệm vụ theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong mạng lưới theo Quyết định […]