Công khai đào tạo và tuyển sinh 2021

1. Trường Đại học VinUni công khai đào tạo và tuyển sinh: Thong tin chung VinUni

Công khai Đào tạo và Tuyển sinh

1. Trường Đại học Y Hà Nội công khai công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020: 1. Các tài liệu đăng công khai: 4_Biểu mẫu 02 5_Biểu mẫu 03 6_Biểu mẫu 04 7_Biểu mẫu 05 8_Biểu mẫu 06 9_Biểu mẫu 07 (TS-ThS) 10_Biểu mẫu 07 (CK-NT) 11_Biểu mẫu 08 (TS-ThS) 12_Biểu mẫu 08 […]

Công văn hướng dẫn tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa, bác sĩ nội trú của Bộ Y tế

Bộ Y tế ban hành công văn số 622/BYT-K2ĐT ngày 12 tháng 02 năm 2020 hướng dẫn công tác tuyển sinh Cchuyên khoa và Bác sĩ nội trú năm 2020 của Bộ Y tế. Tải công văn và phụ lục theo đường link: 1) Công văn số 622/BYT-K2ĐT: CV 622 BYT HD CK NT kem […]