Công khai Đào tạo và Tuyển sinh

Cập nhật 02/03/2020 | Lúc 2:20:24

1. Trường Đại học Y Hà Nội công khai công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020:

1. Các tài liệu đăng công khai:

4_Biểu mẫu 02

5_Biểu mẫu 03

6_Biểu mẫu 04

7_Biểu mẫu 05

8_Biểu mẫu 06

9_Biểu mẫu 07 (TS-ThS)

10_Biểu mẫu 07 (CK-NT)

11_Biểu mẫu 08 (TS-ThS)

12_Biểu mẫu 08 (CK-NT)

13_Biểu mẫu 9

14_Biểu mẫu 11

15_Biểu mẫu 12

Mau 07. Danh sach giang vien co huu

2. Đường link đăng công khai trên website của Trường Đại học Y Hà Nội: http://sdh.hmu.edu.vn/news/tID11257_Thong-tin-De-an-tuyen-sinh-CKIICKIBSNT-cua-Truong-Dai-hoc-Y-Ha-Noi-Nam-2020.html”

2. Trường Đại học Y Dược Huế công khai đào tạo và tuyển sinh chuyên khoa, bác sĩ nội trú năm 2020:

1) Các tài liệu đăng công khai:

Biểu 1 đến biểu 5

Biểu 06 Tổng hợp GV

Biểu 07 GV cơ hữu

Biểu 09 Cơ sở thực hành

Biểu 11 Tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh

2) Đường link đăng công khai trên website của Trường: https://huemed-univ.edu.vn/bao-cao-thuc-hien-tuyen-sinh-2019-va-ke-hoach-tuyen-sinh-nam-2020-scdtsdh-c158 ”

3. Trường Đại học Y Dược Thái Bình công khai đào tạo và tuyển sinh chuyên khoa, bác sĩ nội trú năm 2020:

1)  Các tài liệu đăng công khai:

YDTB – Bieu mau 1

YDTB – Bieu mau 2

YDTB – Bieu mau 3

YDTB – Bieu mau 4

YDTB – Bieu mau 5

YDTB – Bieu mau 6

YDTB – Bieu mau 7

YDTB – Bieu mau 8

YDTB – Bieu mau 9

YDTB – Bieu mau 11

YDTB – Bieu mau 12

2) Đường link đăng công khai trên website của Trường: http://tbump.edu.vn/index.php/vi/news/Dao-tao-chuyen-khoa-BSNT.html.”

4. Đại học Quốc tế Hồng Bàng công khai đào tạo và tuyển sinh: HIU-BC-CV622 BYT-K2ĐT

5. Trường Đại học Tây Nguyên công khai đào tạo và tuyển sinh: Bieu mau bao cao tuyen sinh CK va BSNT nam 2020_DH Tay Nguyen

6. Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công khai đào tạo và tuyển sinh: BM02, BM03, BM05, BM06, BM07, BM08, BM09, BM11, BM12, TTC.

7. Đại học Y Dược Cần Thơ công khai đào tạo và tuyển sinh: Mau 1-5 Mau 6-8 Mau 9 Mau 10 Mau 11 Mau-12

8. Đại học Y Dược Hải Phòng công khai đào tạo và tuyển sinh: ĐH YD Hai Phong

9. Học viên Y Dược học cổ truyền Việt Nam công khai đào tạo và tuyển sinh: 114-HVYD-SĐH

10. Đại học Dược Hà Nội công khai đào tạo và tuyển sinh:

CO SO DAO TAO

CO SO THUC HANH

DANH SACH GIANG VIEN

DANH SACH GV THINH GIANG

KE HOACH TUYEN SINH 2020

NANG LUC DK TUYEN SINH 2020

QUY MO DAO TAO 2019

SO LUONG GIANG VIEN

TINH HINH HV SV

TUYEN SINH 2019

11. Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định công khai đào tạo và tuyển sinh: Bieu mau 01 06 Bieu mau 07 Bieu mau 08 Bieu mau 09 Bieu mau 10 Bieu mau 12

12. Trường Đại học Y tế công cộng công khai đào tạo và tuyển sinh: CV 622 BYT_Huong dan tuyen sinh va dao tao CKI.CKII.BSNT

13. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên công khai đào tạo và tuyển sinh: ĐH Y – Duoc TN_Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

14. Trường Đại học Y Khoa Vinh công khai đào tạo và tuyển sinh:

Mau 02. Bao cao thuc hien Tuyen sinh Sau dại học năm 2019

Mau 03. Bao cao so sinh vien dang hoc 2019

Mau 04. Ke hoach tuyen sinh dai hoc nam 2020

Mau 05. Ke hoach tuyen sinh Sau dai hoc nam 2020

Mau 06. Bao cao so luong giang vien hien tai

Mau 07. Danh sach giang vien co huu

Mau 08. Danh sach giang vien thinh giang

Mau 09. Bao cao co so thuc hanh

Mau 10. Bao cao co so thuc hanh dat yeu cau dao tao CKI-đã gộp

Mau 11. Xac dinh chi tieu dao tao CKI nam 2020

Mau 12. Tinh hinh sinh vien, hoc vien nam 2019-2020

15. Trường Đại học VinUni công khai đào tạo và tuyển sinh: Thong tin chung VinUni