Công khai đào tạo và tuyển sinh 2021

Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh – Tải Báo cáo tuyển sinh và đào tạo theo link: Bao cao TS CK, BSNT 2021 – Đường link công khai trên cổng thông tin điện tử của trường: https://ump.edu.vn/tuyen-sinh-dao-tao/sau-dai-hoc/thong-bao/3254/thong-bao-cong-khai-quy-mo-dao-tao-va-chi-tieu-tuyen-sinh-dao-tao-chuyen-khoa-cap-i-chuyen-khoa-cap-ii-bac-si-noi-tru-nam-2021   Trường Đại học Y Dược Huế – Tải Báo cáo tuyển sinh và đào […]

Công khai Đào tạo và Tuyển sinh

1. Trường Đại học Y Hà Nội công khai công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020: 1. Các tài liệu đăng công khai: 4_Biểu mẫu 02 5_Biểu mẫu 03 6_Biểu mẫu 04 7_Biểu mẫu 05 8_Biểu mẫu 06 9_Biểu mẫu 07 (TS-ThS) 10_Biểu mẫu 07 (CK-NT) 11_Biểu mẫu 08 (TS-ThS) 12_Biểu mẫu 08 […]