Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2014 – Kế hoạch tuyển sinh năm 2015

Cập nhật 27/01/2015 | Lúc 10:30:41

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2015 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2014 và kế hoạch tuyển sinh năm 2015 theo biểu mẫu sau:

1) Mẫu báo cáo tuyển sinh 2014:               Mau_Bao cao TS nam 2014_final

2) Mẫu kế hoạch tuyển sinh năm 2015:    Mau_Ke hoach TS nam 2015_final

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo về Cục theo địa chỉ:

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế, 138A – Giảng Võ – Hà Nội

Điện thoại: 0985341116/ (04) 62732335

Fax: (04) 62732124

E-mail: cuck2dt@moh.gov.vn / vanphongcuck2dt@gmail.com