Hội nghị Nghiên cứu ứng dụng trị liệu tế bào và sản phẩm từ tế bào tại Việt Nam

Cập nhật 07/12/2023 | Lúc 2:34:59

Để tổng kết, đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu ứng dụng tế bào và sản phẩm từ tế bào, trên cơ sở đó xây dựng các định hướng nghiên cứu phù hợp, đồng thời hoàn thiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới, nghiên cứu ứng dụng tế bào và sản phẩm từ tế bào, triển khai thực hiện các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 95/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, ngày 06/12/2022, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị Nghiên cứu ứng dụng trị liệu tế bào và sản phẩm từ tế bào tại Việt Nam: Giải pháp và Định hướng phát triển.
Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trong những năm vừa qua, hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành y tế đã có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Trong đó, công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kỹ thuật mới, phương pháp mới nói chung và nghiên cứu ứng dụng tế bào và sản phẩm từ tế bào đã bước đầu đưa ra các phác đồ mới, kỹ thuật mới, sản phẩm mới có tiềm năng, cung cấp thêm cho thầy thuốc các lựa chọn để áp dụng vào công tác khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ hiệu quả cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Có được những kết quả trên, Bộ Y tế đã chỉ đạo, điều hành việc xây dựng hành lang pháp lý, triển khai các nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, áp dụng kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ để người dân có thể sớm tiếp cận với các sản phẩm mới, kỹ thuật mới, phương pháp mới an toàn, hiệu quả, góp phần vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.


Trong Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung sau:
1. Đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động nghiên cứu ứng dụng tế bào giai đoạn 2015-2023.
2. Góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng kỹ thuật mới, phương pháp mới, nghiên cứu ứng dụng tế bào.
3. Xây dựng định hướng phát triển nghiên cứu ứng dụng tế bào và sản phẩm từ tế bào giai đoạn 2024-2030.


Để bảo đảm khía cạnh khoa học đặc biệt là khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu, bảo đảm tính an toàn, hiệu quả của các nghiên cứu ứng dụng tế bào và sản phẩm từ tế bào, bảo đảm quyền lợi người tham gia nghiên cứu, các đại biểu tham dự Hội nghị đến từ các Cơ quan quản lý, Hội nghề nghiệp, bệnh viện, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trong cả nước đã nhất trí cao với việc các nghiên cứu ứng dụng tế bào và sản phẩm từ tế bào cần được quản lý, hướng dẫn, tổ chức thực hiện bởi Bộ Y tế theo quy định tại Luật Dược 2016, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành các Luật, Nghị định này.
Với tinh thần đổi mới sáng tạo và đồng bộ về hành lang pháp lý, định hướng phát triển, triển khai thực hiện, bảo đảm chất lượng, chuyển giao áp dụng kỹ thuật/thương mại hóa sản phẩm, trong thời gian tới công tác nghiên cứu ứng dụng tế bào và sản phẩm từ tế bào sẽ có bước phát triển đúng hướng, tuân thủ quy định pháp luật, hội nhập với khu vực và thế giới, đem lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa để phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Toản cảnh Hội nghị

Một số hình ảnh tại Hội nghị: