Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Cập nhật 20/10/2020 | Lúc 8:04:14

Ngày 08/4/2020 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 489/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49/KL-TW ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chỉ thị số 11 CT/TW do Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Quyết định số 4273/QĐ-BYT ngày 12/10/2020 để thống nhất thực hiện trong toàn ngành y tế.
Thực hiện nội dung kế hoạch, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đề nghị Quý
đơn vị:
– Căn cứ Kế hoạch theo Quyết định 4273/QĐ-BYT của Bộ Y tế, xây dựng Kế hoạch khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với các nội dung hoạt động chi tiết cấp đơn vị giai đoạn 2020 – 2023,
– Cung cấp thông tin về chính sách ưu đãi học phí và học bổng dành cho học viên, sinh viên của nhà trường và các chương trình, hoạt động khuyến học, khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập năm học 2019 – 2020 và dự kiến chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2021-2023 của đơn vị (theo Phụ lục kèm theo).
Đề nghị Đơn vị gửi Kế hoạch và Phụ lục thông tin về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 25 tháng 10 năm
2020. Bản mềm gửi về địa chỉ drhanhmoh@gmail.com.
Thông tin chi tiết xin liên hệ với TS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (ĐT 0912345940)

 

Dowload:

1. bieu mau khuyen hoc khuyen tai

2. CV- xây d ng KH khuyen hoc.signed

3. QD ban hanh ke hoach khuyen hoc.signed