Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế

Cập nhật 29/10/2015 | Lúc 9:03:26

Bộ Y tế dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo Thông tư để các đơn vị nghiên cứu và góp ý.

Download: TT ……….-2015-TT-BYT Danh mục hàng hóa nhóm 2