Ban hành Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc

Cập nhật 23/06/2020 | Lúc 2:14:06

Ngày 11/6/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BYT quy định về thử tương đương sinh học của thuốc, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đề nghị các đơn vị, tổ chức nghiên cứu và thực hiện.

Toàn văn Thông tư được đăng tải trang thông tin điện tử Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo tại mục VĂN BẢN PHÁP QUY.

Download:

10_2020_TT-BYT_11062020_1-signed

TT10_Bieumau

TT10_Phu luc GCP