Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ lần 2 – 2015

Cập nhật 27/11/2015 | Lúc 2:20:31

Theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản hướng dẫn Luật, định kỳ các tổ chức, cá nhân được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN mỗi năm 02 lần, trong đó thời điểm báo cáo lần 2 trước 30/11 hàng năm.

Để kịp thời tổng hợp, phục vụ việc phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho năm 2016, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thông báo và kính đề nghị thủ trưởng đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Y tế khẩn trương gửi báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN thời điểm 30/11/2015 theo quy định (mẫu đăng tải kèm theo).

Báo cáo của đơn vị, gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, số 138B, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 05/12/2015 để tổng hợp. Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không gửi báo cáo, sẽ không được xem xét, phân bổ kinh phí đợt 1 năm 2016.

Trân trọng thông báo để đơn vị biết, thực hiện

Download:

CV_1155

CV_2015_BC tien do KP (11.2015)