Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh đào tạo nhân lực y tế năm 2016

Cập nhật 23/03/2016 | Lúc 4:04:33

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực y tế năm 2016 và chỉ đạo, hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai công tác tuyển sinh, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo nhân lực y tế báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh năm 2016 theo biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, mục Thông báo và công tác tuyển sinh. Báo cáo gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế trước ngày 10 tháng 04 năm 2016, địa chỉ:

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế, 138A – Giảng Võ – Hà Nội

Điện thoại: 0985341116/ (04) 3384 6688

Fax: (04) 32373236

E-mail: cuck2dt@moh.gov.vn / vanphongcuck2dt@gmail.com

Biểu mẫu báo cáo kèm theo:

CV_BC TS 2015 va KH TS 2016

Mau_Bao cao TS nam 2015

Mau_Ke hoach TS nam 2016