Các biểu mẫu báo cáo số liệu tuyển sinh năm 2022

Cập nhật 11/05/2022 | Lúc 8:09:12

1. Đường Link thử nghiệm phần mềm: http://canbo.spmph.edu.vn/report/login.aspx
2. Tài khoản và mật khẩu các đơn vị: Tai khoan và mat khau cac don vi
3. Biểu mẫu báo cáo Đại học: 03. Mau bao cao Dai học.2022
4. Biểu mẫu báo cáo cao đẳng, trung cấp: 04. Mau bao cao cao dang trung cap.2022
5. Công văn gửi các cơ sở giáo dục: 05. CV gui cac co so giao duc.signed