CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Cập nhật 06/09/2014 | Lúc 3:49:18

Các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trong cả nước đang triển khai đào tạo ở tất cả các bậc: sau đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp và nghề. Đối với bậc sau đại học, ngành y tế có hai hệ đào tạo. Hệ đào tạo hàn lâm bao gồm đào tạo tiến sỹ và thạc sỹ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhằm mục tiêu cung cấp các cán bộ có năng lực cao trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy. Hệ thực hành bao gồm đào tạo chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú bệnh viện. Đào tạo hệ thực hành của ngành y tế đã bắt đầu từ những năm 1970 với mục tiêu tập trung vào phát triển năng lực thực hành cho các bác sĩ, dược sĩ.

Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp xây dựng chương trình khung giáo dục các bậc đại học, cao đẳng, trung cấp. Sau đây là các chương trình khung giáo dục đang sử dụng.

Chương trình khung giáo dục trình độ đại học:
– Dược sỹ  CTK Duoc DH- 2007-2011end
– Bác sỹ đa khoa CTK BSDK_2007_ 2011end
– Bác sỹ răng hàm mặt CTK BSRHM- 2007-2011end
– Bác sỹ y học cổ truyền CTK BSYHCT- 2007-2011end
– Bác sỹ y học dự phòng Bacsiyhocduphong
– Cử nhân điều dưỡng đại học CTK DDDH-2008-2011end
– Cử nhân kỹ thuật y học
– Cử nhân y tế công cộng CTK_CNYTCC_TinChi- 2008-2011-MD NEW- MOH
– Vật lý trị liệu CTK VLTL-2008-2011end
– Kỹ thuật phục hình răng CTK PHR-2008-2011end
– Nhi khoa CTK NHI- 2008-2011end
– Xét nghiệm y học CTK KTXN-2007-2011end
– Kỹ thuật Y học CTK KTHA-2008-2011end
– Cử nhân xét nghiệm y học dự phòng CTK CN XN_YHDP-2008-2011end
Chương trình khung giáo dục trình độ cao đẳng:
– Điều dưỡng CTK Cao dang Dieu duong
– Hộ sinh
– Kỹ thuật viên y
– Cao đẳng dược
– Kỹ thuật y học dự phòng Kythuatyhocduphong
– Kỹ thuật dinh dưỡng tiết chế Kythuatdinhduongtietche
– Kỹ thuật kiểm nghiệm VSATTP Kiemnghiemvesinhantoanthucpham
Chương trình khung giáo dục trình độ trung cấp:
– Điều dưỡng Chuong trinh khung Dieu duong TC
– Hộ sinh
– Trung cấp dược
– Y sỹ đa khoa
– Y sỹ Y học cổ truyền Chuong TrinhYHCT-10
– Kỹ thuật viên y
– Kỹ thuật viên dược
– Trung cấp dân số y tế TC_Chuong trinh khung Dan so (1)
Các chương trình đào tạo nghề gồm:
Cao đẳng:
– Điều dưỡng sơ học Chuong trinh khung Dieu duong TC
– Nhân viên y tế thôn bản
– Sơ cấp dân số y tế TC_Chuong trinh khung Dan so (2)
– Dược tá
– Cô đỡ thôn bản codothonban
– Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TC nghề ĐTYT(ca bo)
– Cao đẳng nghề thiết bị y tế
– Kỹ thuất thiết bị cơ điện y tế Khung TCN CDYT
– Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược CTK CDN TBSXD
– Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế CTK_CDN Xetnghiem
– Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế Khung CDN TBHAYT
Trung cấp:
– Kỹ thuật thiết bị sản xuất Dược CTK TCN TBSXD
– Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế CTK_TCN Xetnghiem
– Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế Khung TCN TBHAYT