Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Cập nhật 14/05/2020 | Lúc 10:13:45

Thực hiện Kế hoạch số 333-KH/ĐU ngày 01/11/2019 và Hướng dẫn số 373-HD/ĐU ngày 17/12/2019 của Đảng ủy Bộ Y tế về việc đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Y tế tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 01-KH/ĐU ngày 10/4/2020 của Đảng ủy Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Chiều ngày 13/5/2020, Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đại hội được tổ chức trọng thể tại trụ sở Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo với tinh thần “Kế thừa, đổi mới, ổn định, sáng tạo và phát triển, hiệu quả và thành công” và quyết tâm xây dựng Chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội nhằm đánh giá, tổng kết Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bầu Cấp ủy khóa mới và xây dựng Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Văn Tác, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo; các đồng chí đại biểu đại diện cho các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu đồng chí Trịnh Văn Hùng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng Quản lý Đào tạo nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội đã thông qua Nghị Quyết với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể trong nhiệm kỳ để chi bộ chỉ đạo, tham mưu cho Đảng ủy cấp trên tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các hoạt động cụ thể trong đổi mới đào tạo nhân lực y tế nhằm triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI.