Công tác tuyển sinh và đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2023

Cập nhật 13/03/2023 | Lúc 9:30:51

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đào tạo nhân lực y tế, trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. Đồng thời để đảm bảo công tác tuyển sinh và đào tạo chuyên khoa cấp I (CKI), chuyên khoa cấp II (CKII), bác sĩ nội trú (BSNT) năm 2023 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở được giao đào tạo CKI, CKII và BSNT:

1) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Quy chế đào tạo CKI, CKII, BSNT; Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành Sức khỏe; và các hướng dẫn hiện hành về đào tạo trình độ sau đại học của Bộ Y tế.

2) Thực hiện việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy mô đào tạo CKI, CKII và BSNT năm 2023 dựa trên năng lực đào tạo của nhà trường. Đề nghị nhà trường cập nhật đầy đủ các báo cáo tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước ngày 25 tháng 3 năm 2023. Gửi báo cáo về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế (bản scan báo cáo có ký, đóng dấu và file word/excel) qua hộp thư điện tử theo địa chỉ daotao.k2dt@gmail.com kèm theo đường link báo cáo tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo trước ngày 30 tháng 3 năm 2023 để thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.

Báo cáo theo mẫu được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. (tại địa chỉ: http://asttmoh.vn, Mục: “THÔNG BÁO”).

3) Cục Khoa học công nghệ và Đạo tạo sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát công tác xác định chỉ tiêu đào tạo, công tác tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở đào tạo từ quý II đến quý IV trong năm 2023.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Thị Đông, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo theo số điện thoại: 0913.155.272.

Download:

CV 622

CV gui CSDT CK BSNT 2023.signed

Mau bao cao CK. 2023.