Danh mục văn bản quy định về xét nghiệm Covid19 của Bộ Y tế

Cập nhật 20/05/2021 | Lúc 8:41:02

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã tập hợp các văn bản hướng dẫn về xét nghiệm Covid 19 đã được ban hành (39 văn bản). Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo kính đề nghị Quý đơn vị cho ý kiến về Danh mục văn bản đã tập hợp và bổ sung nếu còn thiếu.
Văn bản góp ý xin gửi về Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo trước ngày 26 tháng 5 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Thông tin chi tiết liên hệ: TS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, số ĐT: 0912345940; địa chỉ email: drhanhmoh@gmail.com.

Download tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1-V44euVqyP_GdDAQCR3xXOfwEfuWptxP?usp=sharing