Đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện các khóa đào tạo định hướng chuyên khoa

Cập nhật 29/08/2019 | Lúc 3:38:05

Bộ Y tế đã có công văn số 3928/BYT-K2ĐT ngày 09/7/2019 về việc đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện các khóa đào tạo định hướng chuyên khoa.  Để đảm bảo chất lượng của các khóa đào tạo cấp chứng chỉ nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong đó có các khóa đào tạo chuyên khoa định hướng mà cơ sở đào tạo đã tuyển sinh trước ngày 09/7/2019, Bộ Y tế ban hành Công văn số 4921/BYT-K2ĐT ngày  23/8/2019 hướng dẫn việc đào tạo cấp chứng chỉ.

Download công văn: cvb-2019-4921-Huong dan dao tao cap chung chi