Dự thảo Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe”

Cập nhật 07/04/2019 | Lúc 3:47:05

Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo xin đăng tải Dự thảo Tờ trình và Nghị định “Quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe”:

Download:

Du thao To trinh Nghi dinh_Ban xin y kien

DU THAO NGHI DINH_BAN XIN Y KIEN_4.2019