Dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc tại Việt Nam

Cập nhật 22/04/2019 | Lúc 3:36:22

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dược, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định về thử tương đương sinh học của thuốc tại Việt Nam.
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư nói trên nhằm lấy ý kiến đóng góp trước khi hoàn thiện và ban hành.

Download: TT_BE.v20_4_2019