Dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Cập nhật 17/01/2017 | Lúc 9:29:16

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư Quy định việc thành lập và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải bản dự thảo và đề nghị các đơn vị xem xét, nghiên cứu và cho ý kiến góp ý về Cục.

Download: 6. Du thao TT Hoi dong dao duc

Phụ lục:

1. Phụ lục 1. Hướng dẫn quy trình xem xét đề cương nghiên cứu

2. Phụ lục 2. Mẫu phiếu nhận xét đề cương nghiên cứu (1)

3. Phụ lục 3. Hướng dẫn tiêu chí nhận xét đề cương nghiên cứu

4. Phụ lục 4. Mẫu phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu

5. Phụ lục 5. Mẫu biên bản họp xét duyệt đề cương nghiên cứu

6. Phụ lục 6. Mẫu giấy chấp thuận đề cương nghiên cứu Phụ lục

7. Hướng dẫn quy trình đánh giá kết quả nghiên cứu

8. Phụ lục 8. Mẫu phiếu nhận xét kết quả nghiên cứu

9. Phụ lục 9. Mẫu phiếu đánh giá kết quả nghiên cứu

10. Phụ lục 10. Mẫu biên bản họp đánh giá kết quả nghiên cứu

11. Phụ lục 11. Mẫu giấy chứng nhận nghiệm thu kết quả nghiên cứu

12. Phụ lục 12. Công văn đề nghị cấp.gia hạn mã số hoạt động cho Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

13. Phụ lục 13. Danh sách các nghiên cứu được Hội đồng thẩm định, giám sát, kiểm tra trong 12 tháng gần nhất tính đến ngày nộp hồ sơ

14. Phụ lục 14. Danh sách và các quy trình thực hành chuẩn (SOPs), biểu mẫu hoạt động của Hội đồng

15. Phụ lục 15. Bản cung cấp thông tin về nhân lực, điều kiện làm việc của Hội đồng

16. Phụ lục 16. Mẫu phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu theo quy trình rút gọn

17. Phụ lục 17. Mẫu biên bản họp xét duyệt đề cương nghiên cứu theo quy trình rút gọn