Giấy mời tham dự Hội thảo và dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác đào tạo liên tục (khu vực phía bắc)

Cập nhật 10/12/2019 | Lúc 6:48:53

Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn về đào tạo liên tục cán bộ y tế (khu vực phía bắc), cụ thể:
1. Chủ trì: Lãnh đạo Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.
2. Thời gian: Khai mạc 08h30 ngày 12/12/2019 (thứ 5).
3. Địa điểm: Khách sạn Pullman, Số 40 Cát Linh, Hà Nội.
4. Tài dự thảo Thông tư theo đường link:
1) Giấy mời: gmdv-2019-190-1
2) Dự thảo Thông tư: Du thao Thong tu