Học bổng bồi dưỡng nghiên cứu

Cập nhật 17/09/2014 | Lúc 10:12:10

Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 1842 thông báo về chương trình học bổng bồi dưỡng nghiên cứu cho các nhà khoa học cho các nước đang phát triển do Chính phủ Ấn Độ tài trợ.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo xin thông báo để các đơn vị biết và nghiên cứu, đăng ký tham gia.

Download:     cong-van-so-1842