Hội thảo đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Đánh giá các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Cập nhật 15/10/2015 | Lúc 8:26:56

Ngày 19/9/2015, Ban Đánh giá các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học đã tổ chức Hội thảo Đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

_MG_0005

Phát biểu tại Hội thảo GS. TS Lê Quang Cường – Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh:

  1. Đề nghị Cục KHCN&ĐT:

– Xây dựng hệ thống chuyên gia trên cả nước theo từng chuyên ngành.

– Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các quy định về đánh giá khía cạnh đạo đức trong các đề tài khoa học cấp Nhà nước trong lĩnh vực y tế.

– Phối hợp với Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học xây dựng các quy định, quy chế về tổ chức quản lý, phân công trách nhiệm, phê duyệt về khía cạnh đạo đức và xem xét khía cạnh khoa học.

– Phối hợp với Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học xây dựng hệ thống thông tin phản hồi.

  1. Đề nghị Ban Đánh giá vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học:

– Phát huy vai trò tham mưu cho Lãnh đạo Bộ xây dựng các quy định, chính sách liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

– Nâng cao vai trò của Ban Đánh giá đạo đức trong khía cạnh khoa học, thống nhất với Hội đồng khoa học về vấn đề đạo đức trong các nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước.

– Phân cấp, phân quyền cho Hội đồng cơ sở đánh giá các nghiên cứu không can thiệp, không lấy mẫu.

– Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Đánh giá đạo đức đối với các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và hoạt động của Hội đồng đạo đức cơ sở.

– Bổ sung thêm các thành viên Hội đồng đạo đức Bộ Y tế (đa dạng trong các chuyên ngành).

– Nâng cao năng lực cho thành viên Hội đồng đạo đức cơ sở. Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, thảo luận, trao đổi với các Hội đồng đạo đức cơ sở.

DSC_0001