Hướng dẫn một số điểm trong quy chế đào tạo CKI, CKII và BSNT năm học 2017 – 2018

Cập nhật 04/05/2017 | Lúc 7:45:29

Đào tạo Chuyên khoa I, Chuyên Khoa II và Bác sĩ nội trú là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù ngành y tế, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là kỹ năng thực hành nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến công tác khám chữa bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy chế hiện hành và các văn bản bổ sung đã ban hành. Để phù hợp với giai đoạn hiện nay, trong khi chờ văn bản mới, năm học 2017 – 2018 một số nội dung về đào tạo CKI, CKII và BSNT được điều chỉnh 1 số điểm.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo đăng tải công văn số 1623/BYT-K2ĐT về việc xử lý những vướng mắc trong đào tạo nói trên, đề nghị các đơn vị nghiên cứu và thực hiện.

Download: CV_Huongdan_CKI II BSNT_2017