Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2022

Cập nhật 20/04/2021 | Lúc 8:49:32

Thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao quản lý lĩnh vực khoa học và công nghệ ngành y tế, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tại công văn số 421/K2ĐT-KHCN ngày 15/04/2021 với các nội dung chính như sau:

A. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KH, CN & ĐMST và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021

B. Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách cho KH&CN năm 2022

Nội dung chi tiết các đơn vị xem trong file đính kèm: CV_421_Hướng dẫn đơn vị XD Kế hoạch_đã ký