Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2016

Cập nhật 21/04/2015 | Lúc 8:30:18

Căn cứ công văn số 200/BKHCN-KHTH ngày 23/01/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2016; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo có công văn hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016.

Download: Congvanhuongdan

PL_Ke hoach 2016