Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2017

Cập nhật 25/02/2016 | Lúc 3:37:35

Căn cứ công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2017; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017.

Download:

  1. CV_93
  2. PL_Ke hoach 2017