Rà soát, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng (tổ chức nhận thử)

Cập nhật 25/04/2017 | Lúc 3:18:08

Nhằm chuẩn hóa hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng (Tổ chức nhận thử), Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Cục KHCN&ĐT) phối hợp với các chuyên gia đã xây dựng dự thảo Bộ công cụ khảo sát thực trạng cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự triển khai thử thuốc trên lâm sàng của tổ chức nhận thử.

Để có các minh chứng giúp đánh giá chính xác về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự hiện nay tại các đơn vị làm cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá, đề nghị các đơn vị hoàn thiện Bảng kiểm đánh giá năng lực của tổ chức triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc theo mẫu gửi kèm.

Bảng kiểm đánh giá của đơn vị gửi về Cục KHCN&ĐT trước ngày 04/05/2017 để tổng hợp, làm cơ sở xây dựng tiêu chí đánh giá điều kiện của tổ chức nhận thử (hoặc gửi qua Email: letuanhungvn84@gmail.com).

Tài liệu kèm theo: Bang kiem 1_05042017